Τα κατάγματα αφορούν τα κατάγματα του κάτω πέρατος της κνήμης, που προέρχονται από άσκηση μεγάλης βίας, και τα αμφισφύρια κατάγματα που προέρχονται από στροφική βία. Η θεραπεία των καταγμάτων αυτών ακολουθεί τους κανόνες αντιμετώπισης καταγμάτων. Τα απαρεκτόπιστα κατάγματα αντιμετωπίζονται συντηρητικά και τα περεκτοπισμένα κατάγματα με ανοικτή ανάταξη και σταθερή οστεοσύνθεση. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα αμφισφύρια κατάγματα, δηλ κάταγμα του έσω και του έξω σφυρού και η θεραπεία τους είναι χειρουργική.