Η Ρήξη των τενόντων του στροφικού πετάλου είναι μία συχνή αιτία πόνου και αδυναμίας άρσης του ώμου.

Το στροφικό πέταλο αποτελείται από τους καταφυτικούς τένοντες των μυών του υπερακανθίου, του υπακανθίου, του υποπλατίου και του ελάσσονα στρογγυλού μυ . Οι τένοντες αυτοί σχηματίζουν ένα πέταλο το οποίο καλύπτει την άνω επιφάνεια της βραχιονίου κεφαλής

ρήξης τενόντων στροφικού πετάλου
ρήξης τενόντων στροφικού πετάλου

 

ρήξης τενόντων στροφικού πετάλου ρήξης τενόντων στροφικού πετάλου